VEDTEKTER

NAVN

§ 1
Selskapets navn er Levanger Næringsforum AS
Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

FORRETNINGSKONTOR

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Levanger kommune

FORMÅL

§ 3
Levanger Næringsforum AS er et frittstående og selvstendig selskap som har som formål å bevare og utvikle regionen som et godt sted å drive næringsvirksomhet, å bo, samt å få kulturelle opplevelser. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter samt til et godt grunnlag for nyetableringer.

Selskapet skal kunne drive markedsføring, produktutvikling, kjøp og salg av servicetjenester samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre foretak med lignende formål

AKSJEBESTEMMELSER

§ 4
Selskapets aksjekapital er kr. 499.000,- fordelt på 499 aksjer pålydende kr. 1.000,- lydende på navn.

Ingen enkeltaksjonær kan avgi stemme for mer enn 10% av aksjene.

GENERALFORSAMLING

§ 5
Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Aksjonærene innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel. Saksliste, årsberetning, regnskap, og innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 1 uke før generalforsamlingen.

SAKER PÅ GENERALFORSAMLING

§ 6
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

  • Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap, herunder utdeling av utbytte
  • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
  • Valg av styre, varamedlemmer og styrets leder
  • Valg av valgkomite på 3 medlemmer.
  • Fastsette styrehonorar
  • Fastsette serviceavgift. Årskontigent kun for lag/foreninger
  • Andre saker som lovlig hører under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.

STYRET/VALGKOMITE

§ 7
Levanger Næringsforum AS ledes av et styre på 6-10 medlemmer. I tillegg er det 4 vararepresentanter i rekkefølge.

Styremedlemmene velges for 2 år og slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges hvert år.

Medlemmene i valgkomiteen velges for to år og inntil to personer er på valg. Medlem nummer tre blir komiteens leder.


 

Vårt formål

Levanger Næringsforum AS (LNF AS) er et frittstående og selvstendig selskap som har som formål å bevare og utvikle regionen som et godt sted å drive næringsvirksomhet, å bo samt å få kulturelle opplevelser. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter samt skape et godt grunnlag for nyetableringer.