Vedtekter Levanger Næringsforum AS

§ 1 Navn

Selskapets navn er Levanger Næringsforum AS Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Levanger kommune.

§ 3 Formål

Levanger Næringsforum AS er et frittstående og selvstendig selskap som har som formål å bevare og utvikle regionen som et godt sted å drive næringsvirksomhet, å bo, samt å få kulturelle opplevelser. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter samt til et godt grunnlag for nyetableringer.

Selskapet skal kunne drive markedsføring, produktutvikling, kjøp og salg av servicetjenester samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre foretak med lignende formål.

§ 4 Aksjebestemmelser

Selskapets aksjekapital er kr 686 000,- fordelt på 686 aksjer pålydende kr 1 000,- lydende på navn.

Ingen enkeltaksjonær kan avgi stemme for mer enn 5 % av aksjene.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Aksjonærene innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel. Saksliste, årsberetning, regnskap, og innstilling fra valgkomiteen skal foreligge senest 1 uke før generalforsamlingen.

§ 6 Saker på generalforsamling

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap, herunder utdeling av utbytte

 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

 Valg av styre, varamedlemmer og styrets leder

 Valg av valgkomite på 3 medlemmer

 Fastsette styrehonorar

 Fastsette serviceavgift. Årskontingent kun for lag/foreninger

 Andre saker som lovlig hører under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

Saler som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 1 uke før generalforsamlingen.

§ 7 Styret / valgkomite

Levanger Næringsforum AS ledes av et styre på 6-10 medlemmer. I tillegg er det 4 vararepresentanter i rekkefølge. 2

Styremedlemmene velges for 2 år og slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges hvert år.

Medlemmene i valgkomiteen velges for to år og inntil to personer er på valg. Valgkomiteens leder velges blant de med lengst funksjonstid.

Levanger 14.desember 2017


 

Vårt formål

Levanger Næringsforum AS (LNF AS) er et frittstående og selvstendig selskap som har som formål å bevare og utvikle regionen som et godt sted å drive næringsvirksomhet, å bo samt å få kulturelle opplevelser. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter samt skape et godt grunnlag for nyetableringer.